Ona rona, fita bona, ona bona bon.

Nombre d’artistes de qualité restent au bord du chemin faute de galeries soucieuses de défendre un travail loin des circuits reconnus. La Galerie Albert Dumont aime à faire découvrir ces fortes individualités méconnues. Ainsi, tout récemment, n’a-t-elle pas hésité à associer le travail de Hilde De Bodt (élève chez Kikie Crévecoeur à l’Académie de Watermael-Boisfort)  à celui de Léon WUIDAR, artiste désormais de grande renommée (Galerie Rodolphe Janssen et White Cube à Londres).

L’exposition que nous vous recommandons présente six artistes.

Quatre ont gravité à Gand autour de Sint-Lucas et de l’Académie (Kask):  Marlies GOESAERT, Bernadette SCHOCKAERT, Johan SEYNAEVE, Els VEKEMAN. Annlea VAN HOOF est bruxelloise (Académie d’Anderlecht) et Gille DELHAYE dirige l’Académie des Beaux-Arts de Tamines.

Avec un vocabulaire visuel bien spécifique, chacun d’eux transfigure sa perception du réel par un travail sur la lumière, la matière, le rythme et l’espace.

Gille Delhaye aime la confrontation, source de dynamique, mais aussi de repos. Sa peinture se distingue par une articulation entre des aplats parfaits et des zones de retrait, de frottement. L’architecture de la composition confère espace et monumentalité   à ces petits formats d’une qualité chromatique, elle aussi audacieuse et néanmoins harmonieuse. Eclat, sans tape à l’œil , mise en avant et retrait.

Marlies Goesaert se concentre pour ainsi dire spirituellement dans  des impressions minutieuses sur papier particulièrement léger et transparent. Elles résultent d’une composition préalablement réfléchie et se structurent de manière abstraite et construite. Ce sont des tirages uniques, la plupart du temps réalisés à la main, sans presse. Tout concourt à un rapprochement méditatif que pourrait susciter une icône.

Bernadette Schockaert réalise des  sculptures par assemblage de petits blocs de bois colorés.  Certaines, entre peinture et sculpture, sont conçues pour être murales Elles développent souvent une succession de lamelles que la couleur rythme musicalement. L’équilibre maîtrisé par le rapport des volumes amplifie l’œuvre et de ce fait l’espace environnant.

Johan Seynaeve propose  des dessins essentiellement linéaires et des peintures à l’huile où le noir ainsi que  la matière prévalent.  Loin de toute recherche esthétisante, l’apparente et combien difficile simplicité  des œuvres génère dans une élégante robustesse, une présence  dépouillée de toute expression factice ou insensée du monde extérieur.

AnnLea Van Hoof inscrit sa démarche dans le rapport au temps. A l’aide de gommes-tampons elle avance de proche en proche sans avoir préalablement cadré son travail  autrement que par le format. Ce sont des acryliques sur papier ou sur toile qui osent une douce confrontation entre horizontalité et verticalité favorable à l’espace indispensable au temps.

Els Vekeman part d’éléments du quotidien (sms, dates de naissance, etc) qui deviennent signes picturaux dans des structures  de petit format définies aléatoirement par le document de départ. L’approche d’Els Vekeman dépend à la fois d’une initiative conceptuelle pour aboutir à un résultat purement formel. Bien qu’essentiellement inscrit sur le plan et avec des lignes ou des quadrillages tracés à la main,  l’ensemble sur fond blanc permet à l’œil, avec peu d’éléments, de passer du vide  au plein.

==

Heel wat talentvolle kunstenaars blijven uit de schijnwerpers door een gebrek aan galerijen die graag buiten de gebaande paden treden. Galerie Albert Dumont stelt deze sterke, doch onbekende individuelen graag aan de wereld voor. Zo aarzelde ze geen moment om het werk van Hilde De Bodt (leerling van Kikie Crèvecoeur aan de Academie van Watermaal-Boosvoorde) zij aan zij te hangen met dat van Léon Wuidar, internationaal erkend kunstenaar (Galerie Rodolphe Janssen en White Cube in London)

De tentoonstelling die we nu aanraden, stelt zes kunstenaars voor. Vier zijn gelinkt aan Gent, meer bepaald aan Sint-Lucas en het KASK : Marlies GOESAERT, Bernadette SCHOCKAERT, Johan SEYNAEVE, Els VEKEMAN. AnnLea VAN HOOF is Brusselse (Academie van Anderlecht) et Gille DELHAYE leidt de Schone Kunstenacademie van Tamines.

Met een specifieke visuele woordenschat, weet elkeen zijn perceptie van de werkelijkheid te vertalen naar een eigen interpretatie van licht, materie, ritme en ruimte.

Gille Delhaye houdt van confrontatie, een bron van zowel dynamiek als rust. Zijn schilderkunst kenmerkt zich door een articulatie tussen perfecte vlakken en schemer – en wrijvingvlakken. De architectuur van de compositie geeft ruimte en monumentaliteit aan deze kleine formaten, die ook door hun chromaticiteit gedurfd en evenwichtig zijn. Een helder maar niet opzichtig voor – en achterwaarts spel.

Marlies Goesaert concertreert zich bijna spiritueel op nauwkeurige afdrukken op licht, doorzichtig papier. Deze zijn het resultaat van een voorbedachte compositie die zich op een abstracte en onderbouwde manier structureert. Haar werken zijn uniek, meestal met de hand gemaakt, zonder pers. Een meditatieve toenadering die een icoon tot stand zou kunnen brengen.

Bernadette Schockaert maakt sculpturen door kleine gekleurde houten blokjes te monteren. Sommige, tussen schilderkunst en beeldhouwkunst, zijn ontworpen  om muurschilderingen te zijn. Ze bestaan vaak uit een opeenvolging van lamellen die de kleur muzikaal ritmeert. Het evenwicht veroorzaakt door de verhouding tussen de volumes versterkt het werk en daarmee de ruimte eromheen.

Johan Seynaeve maakt in wezen lineaire tekieningen en olieverfschilderijen waarin zwart en materiaal de boventoon voeren. Verre van elk esthetisch onderzoek, genereert de schijnbare doch zo moeilijke eenvoud van de werken een aanwezigheid ontdaan van elke neppe of zinloze uitdrukking van de buitenwereld.

AanLea Van Hoof benadering is gebaseerd op de relatie met de tijd. Met behulp van rubberen stempels schuift ze van het ene naar het andere zonder dat ze haar werk door iets anders dan het formaat heeft laten leiden. Het zijn acryl  op papier of doek die een zachte confrontatie tussen horizontaliteit en verticaliteit durven aangaan ten voordele van de ruimte die essentieel is voor de tijd.

Els Vekeman vertrekt van elementen uit het dagelijks leven (sms, geboortedata, enz.) die picturale tekens worden in kleine structuren die het oorspronkelijke document willekeurig defineert. De aanpak van Vekeman hangt tegelijk af van een conceptueel initiatief om zo tot een zuiver formeel resultaat te komen. Hoewel in wezen ingetekend op het plan en met de hand getrokken lijnen of rasters, laat het geheel op een witte achtergrond het oog, met weinig elementen, van leeg naar vol overgaan.

ARTISTES

Gille DELHAYE, Marlies GOESAERT, Bernadette SCHOCKAERT, Johan SEYNAEVE, AnnLea VAN HOOF

DATES

22 février/februari > 24 mars/maart 2019

PARTAGER

RETOUR